Lifetime Television Upfront 2006-07
March 21, 2006 - Grand Hyatt Hotel
New York City, New York United States